நீர் என்னை வழிநடத்தி செல்வீர்!

Friday prayer meeting