கர்த்தர் உண்மையானவர்!!

EVENTS

CCTC Christmas programs 2022 - Dec 18, 4:00 PM

CCTC Women's Carol Service 2022 - dec 11, 4:00 PM

harvest festival 2022 - oct 16, 4:30 PM

Sunday Services – 4 PM

Friday Prayer Meeting – 8 PM