கர்த்தர் நம்மை வழி நடத்துகிறார்!

FRIDAY PRAYER MEETING