கடவுளை நேசிக்கவும், அவருடைய அன்பை பரப்புங்கள்

OUR LEADERS

Pastors

Pastor Jay Chowdhury

Rev. Samuel Bhaskar

Directors

Anand Singh

Joebai Jyothinayagam

Selwyn David

Vivek Andrews

Prathana Bhaskar